خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ سه شنبه 19 آبان 1388 توسط شهرام خسروان

پانزده تریلیارد و ششصد و سی هفت میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و دویست و دوازده هزار وچهارصد و چهل ریال تمام

چه کارها که میشه با این پول کرد
طبقه بندی: بی حساب و كتاب، 
Blog Skin